اطلاعیه و بخشنامه واحدهای تابعه

ثبت نام بیمه درمان، عمر و حوادث تکمیلی قرارداد ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ثبت نام بیمه درمان، عمر و حوادث تکمیلی قرارداد ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

با توجه به بررسی‌های بعمل‌آمده از شرکت‌های بیمه، قراردادهای بیمه تکمیلی (درمان، عمر و حوادث) دانشگاه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ با شرکت سهامی بیمه ایران در قالب دو طرح (پیوست) منعقد گردیده است.