اخبار

بخشنامه زمانبندی درخواست برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه

بخشنامه زمانبندی درخواست برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه

عطف به نامه های شماره ۱۶۵۴۵۶ مورخ ۲۳/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ و شماره ۸۶۳۴/‏۶۰۰‬ مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ سازمان بازرسی کل کشور، با عنایت به حجم زیاد معاملات عمده جاری در معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران، به منظور تمدید ...