اداره کل منابع انسانی

 

‌‌‌‌‌‌‌--- معاونت امور اعضای هیأت علمی

--- معاونت امور کارمندان

--- اداره بازنشستگی

--- اداره جذب، ارزشیابی و ارتقا

--- اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی

--- اداره کارگزینی کارمندان