اداره کل طرحهای عمرانی و پشتیبانی

--- معاونت پشتیبانی

--- معاونت طرح‌های عمرانی

--- اداره پشتیبانی پردیس شمالی

--- اداره خدمات فنی