مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان

--- ریاست مرکز

--- معاونت مرکز

--- واحد امور اداری و دفتری

--- واحد اجرای دوره‌های آموزشی

--- واحد برنامه ریزی و تدوین محتوا