مرکز آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان

--- واحد امور اداری و دفتری

--- واحد برگزاری دوره‌های آموزشی