مدیران کل حوزه معاونت

 

 

 

 

 

‌‌‌‌‌‌‌

دکتر محمدرضا حاتمی

دکتر علی بزرگی امیری

 

مهندس محمدعلی گودرزی

 

دکتر مهدی قاسمیه

 

دکتر محمد مرادی

 

مدیرکل منابع انسانی

رئیس مرکز آموزش‌های ضمن خدمت

مدیرکل امور رفاهی

مدیرکل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی

مدیرکل امور مالی

رزومه

رزومه رزومه رزومه رزومه