کارکنان اداره کل امور رفاهی

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت و پست اجرایی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

مهندس محمدعلی گودرزی

مدیرکل

-

-

تیمور فتحی پور

مسئول دفتر

۲۶۸۹

۶۶۹۶۳۳۶۲

مژگان مهتاب زاده

کارشناس مسئول امور بیمه

(کارکنان و اعضای هیأت علمی)

۲۳۸۰

۶۶۹۷۲۰۷۹

فاطمه یوسفی مقدم

رئیس اداره خدمات رفاهی

۳۰۰۳

۶۶۴۶۹۸۰۶

فاطمه زکی مسئول واحد مددکاری ۲۴۰۱ ۶۶۴۶۹۹۰۲
ربابه ناصری

رئیس اداره مالی سازمان مرکزی

۲۹۶۰

۶۶۴۶۹۹۰۱

شاپور انوری

کارشناس حسابداری

-

-

عاطفه شکرابی

کارشناس حسابداری

۳۰۰۷

-

حمیدرضا صاحبکاری

کارشناس مسئول امور رفاهی

۳۷۳۸

-

شیوا الهامی

کارشناس مسئول واحد وام

(صندوق رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی)

۳۰۰۵

-

مکرم قبادی

کارشناس وام (کارکنان و اعضای هیأت علمی)

۳۰۰۶

-

نرگس پاینده

کارشناس مسئول امور رفاهی

-

۶۶۴۹۷۰۶۷

کاظم سنجربیگی کارشناس مسئول واحد امور اداری / ‏‬ گردشگری / ‏‬مسئول وب سایت اداره کل

۳۰۰۸

۶۶۹۷۲۰۷۷

حمیدرضا نایبی

رئیس اداره نظارت بر اماکن رفاهی

۲۲۹۶

۶۶۹۷۲۰۷۷

سعید یوسفی

کارشناس امور رفاهی

۲۴۵۳

۶۶۴۰۰۰۳۳

ابوالفضل میردامادیان

رئیس اداره همایش‌های آموزشی و فرهنگی

-

۰۱۱۳-۳۴۷۲۴۲۴

۰۱۱۳-۳۴۷۲۳۶۰

آرش محمد زاده

مسئول دفتر

-

۰۱۱۳-۳۴۷۲۴۳۵

میثم بدخشان

کارشناس اداره همایش‌های آموزشی و فرهنگی

-

۰۱۱۳-۳۴۷۲۷۱۱

حسن یوسفی سوته

امین اموال

-

۰۱۱۳-۳۴۷۲۷۱۱