کارکنان اداره کل امور رفاهی

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت و پست اجرایی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

مهندس محمدعلی گودرزی

مدیرکل

-

-

تیمور فتحی پور

مسئول دفتر

۲۶۸۹

۶۶۹۶۳۳۶۲

مژگان مهتاب زاده

کارشناس مسئول امور بیمه و درمان

۲۳۸۰

۶۶۹۷۲۰۷۹

فاطمه یوسفی مقدم

مسئول واحد تعاون

۳۰۰۳

۶۶۴۶۹۸۰۶

فاطمه زکی مسئول واحد مددکاری ۲۴۰۱ ۶۶۴۶۹۹۰۲
ربابه ناصری

رئیس اداره مالی سازمان مرکزی

۲۹۶۰

۶۶۴۶۹۹۰۱

شاپور انوری

کارشناس حسابداری

-

-

عاطفه شکرآبی

کارشناس حسابداری

۲۶۶۱

-

حمیدرضا صاحبکاری

کارشناس وام تجارت گروهی

۳۷۳۸

-

امید حسین پور کارپرداز

۲۴۴۴

-

شیوا الهامی

مسئول واحد وام صندوق رفاه

۳۰۰۵

-

مکرم قبادی

کارشناس وام

۳۰۰۶

-

سیده پریسا رفیعی

مسئول واحد گردشگری

۳۰۰۷

۶۶۴۹۷۰۶۷

کاظم سنجربیگی مسئول وب سایت و کارشناس امور گردشگری

۳۰۰۸

-

حمیدرضا نایبی

کارشناس مسئول اماکن رفاهی

۲۲۹۶

۶۶۹۷۲۰۷۷

سعید یوسفی

کارشناس اماکن رفاهی

۲۴۵۳

۶۶۴۰۰۰۳۳

ابوالفضل میردامادیان

مدیر مرکز همایش‌های علمی

-

۰۱۱۳-۳۴۷۲۴۲۴

۰۱۱۳-۳۴۷۲۳۶۰

آرش محمد زاده

مسئول دفتر مرکز همایش‌های علمی

-

۰۱۱۳-۳۴۷۲۴۳۵

میثم بدخشان

مسئول پذیرش و امور فرهنگی مرکز

-

۰۱۱۳-۳۴۷۲۷۱۱

حسن یوسفی سوته

امین اموال مرکز همایش‌های علمی

-

۰۱۱۳-۳۴۷۲۷۱۱