کارکنان اداره کل منابع انسانی

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت و پست اجرایی

تلفن‌داخلی

تلفن‌مستقیم

رسول حسینی هاشم زاده

مدیر کل منابع انسانی

-

۶۶۹۷۲۰۸۴

محمدرضا زرین

مسئول دفتر مدیرکل

۲۶۸۴

۶۶۹۷۲۰۸۴

رضا حسینی نیا

معاون امور اعضای هیأت علمی

۲۷۷۲

۶۶۴۰۸۹۲۱

حسنیه سادات جلال زاده چیمه

رئیس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی

۳۳۲۷

 

محمدرضا انصاری

کارشناس مسئول مطالعات استخدامی

۳۳۵۷

 

مهدی کاظمی

کارشناس امور اداری

۲۳۷۶

 

مریم پارس تبار

کارشناس امور اداری

۲۶۴۲

 

خدیجه صبوری

کمک کارشناس امور اداری

۳۲۹۳

 

رقیه احمدی معاون امور کارکنان ۳۵۴۲

۶۶۴۹۳۱۰۴

محمدرضا گرجی رئیس اداره بازنشستگی و امور موظفین ۳۰۱۰  

نیلوفر نصیری

کارشناس مسئول اداره بازنشستگی

۳۰۱۰

 

سیروس مسرور

کمک کارشناس اداره بازنشستگی

۳۰۱۰

۶۶۴۰۵۲۱۲

جمیله عباسی

رئیس اداره کارگزینی کارمندان

۲۳۶۹

 

فاطمه فیض آبادی فراهانی

کارشناس مسئول امور اداری

۳۲۱۵

 

سیدعلیرضا باقری

کارشناس مسئول امور اداری

۳۵۸۳

 

محمدابراهیم ریاحی کارشناس مسئول امور اداری ۲۳۹۹  
فاطمه جعفری کارشناس امور اداری ۳۸۴۷  
سیده پریسا رفیعی کارشناس سامانه حضور وغیاب ۲۶۳۸  

شیلا دوستی

کمک کارشناس سامانه حضور وغیاب

۳۷۴۴

 

    رئیس اداره جذب، ارزشیابی و ارتقا ۳۰۱۱  

بهناز نظری

کارشناس مسئول جذب و استخدام

۳۰۰۹

 

مهدی کیان کارشناس ارزیابی عملکرد کارمندان ۲۲۸۴  

 

 

لیدا امیری

 

 

 

کارشناس مسئول رایانه و آرشیو اسناد و مدارک

۲۹۶۶

 

سعید مرادی

کمک کارشناس بایگانی

۳۵۸۲

 

مهدی جعفری بایگان ۳۵۸۲