کارکنان اداره کل منابع انسانی

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت و پست اجرایی

تلفن‌داخلی

تلفن‌مستقیم

روح الله نصرتی

مدیر کل منابع انسانی

-

۶۶۹۷۲۰۸۴

محمدرضا زرین

مسئول دفتر مدیرکل

۲۶۸۴

۶۶۹۷۲۰۸۴

رضا حسینی نیا

معاون امور اعضای هیأت علمی

۲۷۷۲

۶۶۴۰۸۹۲۱

آرزو عنایتی

رئیس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی

۳۳۲۷

 

محمدرضا انصاری

کارشناس مسئول مطالعات استخدامی

۳۳۵۷

 

مهدی کاظمی

کارشناس امور اداری

۲۳۷۶

 

مریم پارس تبار

کارشناس امور اداری

۲۶۴۲

 

خدیجه صبوری

کمک کارشناس امور اداری

۳۲۹۳

 

ایوب سروری

معاون امور کارکنان

۳۵۴۲

۶۶۴۹۳۱۰۴

محمدرضا گرجی

رئیس اداره بازنشستگی و امور موظفین

۳۰۱۰

 

نیلوفر نصیری

کارشناس مسئول اداره بازنشستگی

۳۰۱۰

 

سیروس مسرور

کمک کارشناس اداره بازنشستگی

۳۰۱۰

۶۶۴۰۵۲۱۲

جمیله عباسی

رئیس اداره کارگزینی کارمندان

۲۳۶۹

 

فاطمه فیض آبادی فراهانی

کارشناس مسئول امور اداری

۳۲۱۵

 

فاطمه جعفری

کارشناس امور اداری

۳۸۴۷

 

سیده پریسا رفیعی کارشناس واحد رایانه (سامانه حضور وغیاب) ۲۶۳۸  

شیلا دوستی

کمک کارشناس واحد رایانه (سامانه حضور وغیاب)

۳۷۴۴

 

رقیه احمدی

رئیس اداره جذب، ارزشیابی و ارتقاء

۳۰۱۱

 

فاطمه صیادی

کارشناس مسئول ارتقاء کارکنان

۲۶۸۷

 

محمدابراهیم ریاحی

کارشناس مسئول جذب و استخدام

۲۳۹۹

 

بهناز نظری

کارشناس جذب و استخدام

۲۹۶۶

 

‌‌‌‌‌

مهدی کیان کارشناس ارزیابی عملکرد کارمندان ۲۲۸۴  

 

 

لیدا امیری

 

 

 

کارشناس مسئول رایانه و آرشیو اسناد و مدارک

۲۹۶۶

 

سعید مرادی

کمک کارشناس بایگانی

۲۶۸۸

 

 

 

 

 

 

 

مهدی جعفری بایگان ۲۶۸۸