کارکنان اداره کل منابع انسانی

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت و پست اجرایی

تلفن‌داخلی

تلفن‌مستقیم

محمدرضا حاتمی

مدیر کل منابع انسانی

-

۶۶۹۷۲۰۸۴

محمدرضا زرین

مسئول دفتر مدیرکل

۲۶۸۴

۶۶۹۷۲۰۸۴

رضا حسینی نیا

معاون امور اعضای هیأت علمی

۲۷۷۲

۶۶۴۰۸۹۲۱

آرزو عنایتی

رئیس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی

۳۳۲۷

 

محمدرضا انصاری

کارشناس مسئول مطالعات استخدامی

۳۳۵۷

 

مهدی کاظمی

کارشناس امور اداری

۲۳۷۶

 

مریم پارس تبار

کارشناس امور اداری

۲۶۴۲

 

خدیجه صبوری

کمک کارشناس امور اداری

۳۲۹۳

 

ایوب سروری

معاون امور کارکنان

۳۵۴۲

۶۶۴۹۳۱۰۴

محمدرضا گرجی

رئیس اداره بازنشستگی و امور موظفین

۳۰۱۰

 

نیلوفر نصیری

کارشناس مسئول اداره بازنشستگی

۳۰۱۰

 

سیروس مسرور

کمک کارشناس اداره بازنشستگی

۳۰۱۰

۶۶۴۰۵۲۱۲

جمیله عباسی

رئیس اداره کارگزینی کارمندان

۲۳۶۹

 

فاطمه فیض آبادی فراهانی

کارشناس مسئول امور اداری

۳۲۱۵

 

فاطمه جعفری

کارشناس امور اداری

۳۸۴۷

 

شیلا دوستی

کمک کارشناس واحد رایانه (سامانه حضور وغیاب)

۳۷۴۴

 

نیر سادات فخار

کمک کارشناس واحد رایانه (سامانه حضور وغیاب)

۲۶۳۸

 

رقیه احمدی

رئیس اداره جذب، ارزشیابی و ارتقاء

۳۰۱۱

 

نرگس پاینده

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان

۲۲۸۴

 

فاطمه صیادی

کارشناس مسئول ارتقاء کارکنان

۲۶۸۷

 

محمدابراهیم ریاحی

کارشناس مسئول جذب و استخدام

۲۳۹۹

 

بهناز نظری

کارشناس جذب و استخدام

۲۹۶۶

 

 

 

لیدا امیری

 

 

 

کارشناس مسئول رایانه و آرشیو اسناد و مدارک

۲۹۶۶

 

علیرضا وفایی مستان آباد

کمک کارشناس بایگانی

۲۶۸۸

 

سعید مرادی

کمک کارشناس بایگانی

۲۶۸۸