کارکنان اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت و پست اجرایی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

رضا قاسمی

مدیر کل

۲۴۴۰

۶۱۱۱۲۴۴۰

جلال شجاعی رنجبر

معاون

۲۹۶۹

۶۶۴۰۷۱۰۴

زهرا ربیعی

مسئول دفتر

۲۴۴۰

۲۴۴۳

۶۶۴۶۰۶۹۷

۶۶۴۶۵۸۲۹ فاکس

راضیه شاطری

کارشناس ایمنی و بهداشت

۲۴۴۰

۲۴۴۳

۶۶۴۶۰۶۹۷

۶۶۴۶۵۸۲۹ فاکس

اعظم حسینیان سراجه لو

کارشناس عمران

۲۴۲۵

۶۶۴۱۷۳۲۰

علی فیضیان

کارشناس ساختمان

۳۴۳۰

۶۶۴۱۷۳۲۰

مهرداد رسولی خواه

کارشناس تاسیسات

۲۳۵۷

 

فریبا قاسمی

کارشناس مدیریت سبز

_

۶۶۹۶۶۹۵۷

مریم موسوی

کارشناس فضای سبز

۲۷۱۰

 

پویان تفرشی

کاردان پشتیبانی

۲۴۴۲

 

محمد سهرابی

کارشناس فضای سبز

۲۴۴۱

 

غلامحسن باباپورکمنی

رئیس حسابداری

۲۸۹۰

 

محمدابوالقاسمی فر

کارشناس حسابدار

۲۴۴۶

 

ناصر جدیدی

کارپرداز

۲۹۶۴

 

حسن سعیدی فر

امین اموال

_

 

حسن ورادی

رئیس دبیرخانه

۲۵۶۷

 

لیلا لطفی

مسئول ثبت نامه‌ها

۲۵۶۷

 

شهرام حبیبی

کارشناس مخابرات و مسئول تلفنخانه

۳۴۳۹

 

مرضیه میرزا مسیح

تلفنچی

-

۶۱۱۱۱

مهدی مؤمنی

تلفنچی

-

۶۱۱۱۱

عادل همتی

تکنسین مخابرات

۲۲۰۰

 

داریوش بهنام

تکنسین مخابرات

۲۲۰۰

 

عبدالباسط شریفی

تلفنچی

-

۶۱۱۱۱

محمدعلی میرزایی هلان

تلفنچی

-

۶۱۱۱۱

پرویز پرچکانی

مسئول نقلیه

۲۶۳۲