کارکنان مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت و پست اجرایی

تلفن‌داخلی

تلفن مستقیم

دکتر علی بزرگی امیری

مدیر کل

-

۰۹۱۲۶۰۵۵۲۴۵

ایوب سروری

معاون

۳۵۹۵  

مجید احمدی کافشانی

کارشناس مسئول تدوین محتوای دوره‌های آموزشی

۳۵۹۵

 

اعظم السادات سیدی

کارشناس مسئول اجرای دوره‌های آموزشی

۳۵۹۴

 

سیدحسین میری آشتیانی

کاردان امور اداری و دفتری

۳۵۹۴