کارکنان مرکز آموزش‌های ضمن خدمت

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت و پست اجرایی

تلفن‌داخلی

تلفن مستقیم

دکتر علی حاجی آقا بزرگی امیری

مدیر کل

-

۰۹۱۲۶۰۵۵۲۴۵

مجید احمدی کافشانی

کارشناس مسئول تدوین محتوای دوره‌های آموزشی

۳۵۹۵

 

اعظم السادات سیدی

کارشناس اجرای دوره‌های آموزشی

۳۵۹۴

 

مجید نویدی ثمرین

کارمند تدارکات و پشتیبانی

-