شورای معاونین اداری مالی

در معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران هر دو ماه یک بار جلسه‌ای با حضور کلیه معاونین اداری و مالی واحدهای دانشگاه و مدیران کل حوزه اداری و مالی برگزار می‌گردد. هدف این شورا که ۶ بار در سال تشکیل می‌شود بررسی موضوعات در حوزه‌های مختلف به منظور اصلاح و بهبود عملکرد دانشگاه می‌باشد.

 

برخی از امور انجام شده در برگزاری جلسات شورای معاونین و مدیران اداری مالی دانشگاه‌:

۱- مشکلات بازنشستگی اعضاء هیات علمی.

۲ - چگونگی برگزاری مناقصات و مزایده‌ها.

۳ - بررسی بودجه سالانه.

۴ - امور جاری.

۵ - سامانه تدارکات پشتیبانی دانشگاه.

۶ - سامانه اموال و انبار دانشگاه.

۷ - چگونگی برگزاری مزایده و مناقصات.

و...