ساختار مصوب هیات رئیسه مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۱۳۹۶‬

 

به استناد مصوبه مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۱۳۹۶‬ هیات رئیسه محترم دانشگاه تهران ساختار سازمانی معاونت اداری و مالی دانشگاه با چهار اداره کل و یک مرکز ذیل آن تصویب گردید.