آیین نامه‌ها و شیوه‌ نامه‌ها

به دستور معاون اداری و مالی دانشگاه مقرر گردید کلیه آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه در اختیار کلیه همکاران محترم قرار داده شود.

 

** آئین نامه صندوق رفاه دانشگاه تهران

** آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

** آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

** آئین نامه خدمت تمام وقت و غیر تمام وقت و اعطای پایه ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

** آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران

** شیوه نامه ارتقا رتبه شغلی کارمندان دانشگاه تهران

** دستورالعمل مدیریت عملکرد کارمندان دانشگاه تهران

** شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه دانشگاه تهران

** دستورالعمل مأموریت آموزشی اعضای غیر هیأت علمی ایثارگر‌‌‌‌‌‌‌ دانشگاه تهران

** دستورالعمل شرایط و نحوه به کارگیری اعضا پژوهشگر در دانشگاه تهران

** شیوه نامه تخصیص فوق العاده سختی کار به کارمندان و اعضای قرارداد خدماتی شاغل در مشاغل دارای سختی کار