خدمات الکترونیکی

دانشجویان گرامی؛

به اطلاع می‌رساند این سایت مربوط به معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران (امور مربوط به اعضای هیأت علمی و کارمندان) می‌باشد لذا برای درخواست‌ها یا پیگیری امور دانشجویی حسب مورد، می‌بایست به سایت معاونت دانشجویی https://student.ut.ac.ir/fa یا سایت معاونت آموزشی https://academics.ut.ac.ir/fa دانشگاه تهران مراجعه نمایید.