دبیرخانهمعاونیناداریمالیدانشگاههایسطحیک‌کشور

‌‌‌‌‌‌‌

 

دانشگاه تهران با ۱۲ دانشگاه سطح یک کشور همکاری می‌نماید و در حال حاضر به عنوان "دبیرخانه معاونین اداری مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور" شناخته می‌شود.

هدف از تشکیل این دبیرخانه در دانشگاه تهران، همکاری در حوزه‌های مختلف دانشگاهی به منظور یکپارچه سازی و هماهنگی با دانشگاه‌های رتبه یک ایران به عنوان "نماد آموزش عالی کشور" می‌باشد.

تا کنون ۳۵ جلسه با معاونان اداری و مالی دانشگاه‌های سطح یک کشور برگزار شده است.

 

برخی از امور انجام شده در برگزاری جلسات معاونین اداری مالی دانشگاه های سطح یک کشور

آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

طرح بهره وری غیر هیأت علمی

تخصیص شش ماهه اول سال

بودجه ریزی مبنی بر عملکرد

ثبت برگزاری مناقصات و معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

اعتبارات تملک دارایی های سر مایه ای

تجمیع یا عدم تجمیع ستاد رفاهی

بازنشستگی اعضای هیأت علمی پیمانی

فوق العاده ایثارگران

پیشنهاد طرح کارانه اعضا هیأت علمی

هم طرازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارتین

بررسی فرایندهای مالی و ساختاری ۱۳ دانشگاه برتر

بررسی طرح بهره وری پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پاداش پایان خدمت اعضای هیأت علمی، کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی

هم اندیشی در مورد بودجه سالانه دانشگاه

بررسی راه کارهای عدم توقف پروژه های عمرانی با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز

سیستم یکپارچه سرویس فناوری اطلاعات بین دانشگاهی (SSO)

تبادل نظر در خصوص ابطال ماده ۲۸ آئین نامه مالی و معاملاتی

بحث در خصوص اجرای سامانه تدارکات الکترونیکی و مغایرت آن با ماده ۱ احکام دائمی

و...

لیست دانشگاه‌های سطح یک کشور ومعاونین اداری و مالی

 

ردیف

نام دانشگاه

معاون اداری و مالی

۱

تهران

آقای دکتر احمد نوحه گر

۲

علامه طباطبایی

آقای دکتر رضا صابری

۳

خواجه نصیر

آقای دکتر عبدالمجید خوشنود

۴

صنعتی شریف

آقای دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی

۵

شهید بهشتی

آقای دکتر جواد اطاعت

۶

امیر کبیر

آقای دکتر علی کمالی

۷

علم و صنعت

آقای دکتر مرتضی رئیسی دهکردی

۸

تربیت مدرس

آقای دکتر ابراهیم خدایار

۹

فردوسی مشهد

آقای دکتر حسین انصاری

۱۰

تبریز

آقای دکتر محمد تقی اعلمی

۱۱

شیراز

آقای دکتر محمدحسین ستایش

۱۲

اصفهان

آقای دکتر ولی اله میرخانی

۱۳

صنعتی اصفهان

آقای دکتر مجدالدین نجفی