اداره کل امور مالی

--- مدیریت اداره کل

--- معاونت اجرایی

--- معاونت نظارت بر امور سامانه‌های مالی

--- اداره رسیدگی به اسناد و نظارت بر اجرای مقررات مالی

--- اداره دریافت و پرداخت

--- اداره حقوق و دستمزد

--- اداره اموال

--- اداره تعهدات و قراردادها

--- اداره حسابرسی داخلی

--- اداره گزارشگری و حسابداری

--- اداره حسابداری سازمان مرکزی