معرفی همکاران حوزه معاونت

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت و پست اجرایی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

رضا پیروی

رئیس دفتر معاونت اداری و مالی

۲۶۶۳

۶۶۴۶۰۴۰۵

نرگس پاینده

مسئول وب سایت معاونت اداری و مالی

۳۰۰۸

۶۶۴۹۷۰۶۷