معرفی مدیران کل حوزه معاونت

 

 

 

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دکتر روح الله نصرتی

دکتر علی بزرگی امیری

 

مهندس محمدعلی گودرزی

 

دکتر جابر سلطانی

 

دکتر آرش تحریری

 

مدیرکل منابع انسانی

رئیس مرکز آموزش‌های ضمن خدمت

مدیرکل امور رفاهی

مدیرکل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی

مدیرکل امور مالی

رزومه

رزومه رزومه رزومه رزومه