معرفی مدیران کل حوزه معاونت

 

 

 

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رسول حسینی‌هاشم‌زاده

دکتر علی بزرگی امیری

 

ابراهیم حسن زاده کلیشمی رضا قاسمی

دکتر آرش تحریری

 

مدیرکل منابع انسانی

رئیس مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان

مدیرکل امور رفاهی

مدیرکل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی

مدیرکل امور مالی

  رزومه رزومه   رزومه