آرشیو اخبار

بخشنامه ۱۵۵/۵۵۱۱ در خصوص نحوه حضور کارمندان از ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

بخشنامه ۱۵۵/۵۵۱۱ در خصوص نحوه حضور کارمندان از ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

نظر به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، با توجه بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و ...